NL02-5236718 “PEPPER”

2e OLYMPIADEDUIF HALVE FOND PORTO 2005

Zij won o.a.:
1e  Chantilly         tegen    2589 d.
2e  Etampes          tegen    3747 d.
2e  Chateauroux   tegen      324 d.
5e  Pont St.Max    tegen   1684 d.
7e  Chantilly         tegen  12.108 d.
8e  Chantilly         tegen    5087 d.
9e  Ablis                tegen    3090 d.
12e  Bourges         tegen    2032 d.
15e  Strombeek     tegen    4208 d.
20e  Putte              tegen    5774 d.
20e  Hensies          tegen    3367 d.

Uit een jong van “PEPPER” Kweekt Wieger de Bruin de
3e kampioen duif jong van Afd Friesland.