Het volgende stuk tekst heb ik gekopieerd vanaf de website van de kring Gouwe & IJssel en is geschreven door bestuurslid Kees Epping, verder commentaar is hierbij overbodig.

leuke grafzerken plaatjes

(een column in het AD).
Heeft helaas ook betrekking op Samenspel Gouwe en IJssel.
Ik heb in 1996 aan de wieg gestaan van ons Samenspel en sta nu leuke grafzerken plaatjes ook aan het graf in 2023.
Toen ik in het najaar 2022 het initiatief nam om de verenigingen van ons Samenspel bijeen te roepen, ging ik er nog van uit dat er weleen nieuw bestuur te formeren was.
Na een half uurtje vergaderen bleek echter dat het zeer moeilijk zou worden nog een oplossing te vinden voor de tegenstellingtussen de verenigingen van Rayon A en de vereniging Bodegraven.
De afgevaardigde van die vereniging gaf namelijk aan nog wel meer “grote” spelers aan te willentrekken.
In het kort komt het erop neer dat de verenigingen in Rayon A geen spelplezier meer hebben in het Samenspel omdat er in Bodegraven een paar zeer grote liefhebbers zitten die ieder tot 14x zoveel duiven inkorven als de gemiddelde liefhebber in ons Samenspel.Vervolgens is door het gedrag van één enkele liefhebber, die een van de vele geitenpaadjes ging bewandelen om zichzelf maar geen limiet op te hoeven leggen, het probleem op de spits gedreven.
Hij had zelfs lak aan een ultieme oproep vanuit de NPO om zich te beperken.
Bij hem telt dus duidelijk slechts eigen financieelprofijt (massa is kassa) en is sportiviteit ten opzichte van de overige 200 liefhebbers in Gouwe en IJssel van geen belang.
In een poging het Samenspel te redden, hebben we als interim-bestuur een voorstel gemaakt dat een echte inkorfbeperking op zou leveren in ons eigen Samenspel.
Het Bestuur van deAfdeling verbood Gouwe en IJssel echter een dergelijke beperking toe te passen om onduidelijke redenen.
Om toch een beperking in 2023 in te kunnen voeren hebben we daarna als Samenspel een voorstel ingediend dat dan voor de hele Afdeling 5 Zuid-Holland zou gelden, inclusief de Rayon- en Afdelingsconcoursen.
Helaas weigerde het Bestuur van de Afdeling een dergelijk voorstel zelfs maar in behandeling te nemen.
Ze wensten ook niet in te gaan op een verzoek om te komen tot een gesprek.Voor de duidelijkheid hieronder nog even het voorstel richting Afdeling 5 Zuid-Holland.
Voorstel
De door de NPO gehanteerde regels om te komen tot eerlijker spel zijn verre van doelmatig.
Het bleek kinderlijk eenvoudig onder deze regels vandaan te komen zoals we allemaal hebben kunnen zien in Gouwe en IJssel.
Om een verdere teloorgang van onze hobby tegen te gaan is een echte deelname beperking hard nodig.

Voorstel: Deelnamebeperking

Met ingang van het seizoen 2023 is om sportieve redenen het maximum aantal voor een wedvlucht door één of meer Basisleden in te zetten duiven van hetzelfde erf* als volgt gelimiteerd:
– 100 duiven voor wedvluchten van oude duiven;
– 150 duiven voor wedvluchten van jonge duiven;
– 150 duiven voor gezamenlijke wedvluchten van jonge én oude duiven (navluchten).In hierboven genoemde aantallen tellen ook de eventueel ingezette vrachtduiven mee.
Indien door één of meer Basisleden van hetzelfde erf meer duiven ingezet worden dan de genoemde maximale aantallen,zal geen enkele duif van dit Basislid /-leden opgenomen worden in de uitslag van Samenspel/Afdeling. ( dus ook niet de eerste 100 of 150 duiven)
Deze deelnamebeperking geldt ook voor het Basislid waaraan dispensatie is verleend om van twee erven te spelen
Bij onduidelijkheid over deze deelnamebeperking beslist het bestuur Samenspel.
Tegen de beslissing van bestuur Samenspel is geen beroep mogelijk.

Erf
Een aaneengesloten bijeenbehorend gebied, van al dan niet bebouwde gronden.
Het aantal kadasternummers dat rust op een erf is irrelevant (zie art.2,36 van het HHR van Afd.5).

Deelnamebeperking**
Het Samenspel/ Afdeling is vrij om regels te stellen aan de aantallen duiven die deelnemen aan haar concoursen.
Op de NPO-ledenraad van 11 maart 2023 bleek helaas dat het ook het NPO-bestuur ontbreekt aan moed.
Bang als zij zijn effectieve beperkingen te stellen aan de deelname aan de wedvluchten.
Wat er nu ligt is een slap verhaal zonder sanctie en zonder overgangstermijn (einddatum) voor de uitzonderingen.
Liefhebbers die gebruik maken van trucjes om de beoogde beperking te omzeilenkunnen dit tot in lengte van jaren blijven doen.
Hoe zou de reactie zijn in het voetbal als daar een spelregel aangepast wordt en de voormalige overtreders dat toch mogen blijven doen, omdat ze dat in het verleden ook al deden?
Het NPO-bestuur doet slechts een tevergeefs beroep op de sportiviteit van de liefhebbers om haar slappe regelgeving toch maar te volgen.
Omdat het bestuur Afdeling 5 Zuid-Holland het door ons ingediende voorstel niet wenste te behandelen, betekent dat het einde van ons Samenspel Gouwe en IJssel
Er rest ons dan ook geen andere optie dan over te gaan tot het liquideren van ons Samenspel.
Als ik dit schrijf heeft de penningmeester de gelden van het Samenspel teruggestort naar deverenigingen en gaat er nog voor 1 april a.s. een schrijven naar Afdeling 5 Zuid-Holland dat de Samenspel commissie Gouwe en IJssel haar opdracht teruggeeft aan het bestuur Afdeling.